Кадрова служба » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Кадрова служба

       Ресурсний центр

 Контактний телефон: 528-81-52

 

Основними завданнями кадрової служби є здійснення кадрового забезпечення діяльності Коледжу.

У своїй роботі кадрова служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  освіти  і науки України, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаменту освіти і науки, наказами директора Коледжу, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, Положенням про відділ кадрів Коледжу. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи відділ кадрів керується також відповідними рекомендаціями міністерств та відділів.

Для виконання основних завдань кадрова служба:

  • веде встановлену звітно – облікову документацію, готує та подає державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників Коледжу;
  • готує проекти  кадрових наказів та готує їх на розгляд директору. Підписані директором накази доводить до відома працівників, яких вони стосуються під підпис;
  • обчислює стаж роботи для оплати листків непрацездатності, призначення працівникам надбавок (доплат), надання відпусток, складає графік відпусток працівників;
  • веде, облікує та зберігає трудові книжки працівників, особові справи працівників та студентів, оформляє та видає довідки (у межах своєї компетенції), оформляє листки непрацездатності, веде облік кадрових наказів директора;
  • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, організовує ведення табельного обліку працівників, аналізує причини плинності кадрів, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
  • у межах своєї компетенції бере участь у розробці структури та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах;
  • співпрацює  із центром зайнятості у випадках, передбачених законодавством та проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю;
  • виконує усні та письмові доручення директора з питань, що належать до його компетенції.  

 

 

Васюк Олена Іванівна

Старший інспектор з кадрів, спеціаліст

Закінчила Хмельницький національний університет  у 2018 році за спеціальністю  «Магістр економіки». 

 

 

Кліщук Марина Сергіївна

Інспектор  з кадрів, спеціаліст

Закінчила Київський національний університет технології та дизайну 2020 році за спеціальністю «бакалавр фінансів, банківської справи та страхування». 

 

 

 

 _____________________________________________________________________

 

 Центр ЄДЕБО

 

Єдина державна електронна база з питань освіти представляє собою інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему, технічні засоби якої перебувають в межах території України, складається з комплексу автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдину інформаційну систему засобами зв’язку з використанням технології віддаленого доступу, має підключення до мереж зв’язку загального користування з розмежуванням прав доступу, забезпечує захист від порушень цілісності інформації, забезпечує різні рівні доступності відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Розпорядником Єдиної бази та володільцем її відомостей та даних є МОН.

Єдина база включає:

Головним призначенням ЄДЕБО є забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі освіти.

 ЄДЕБО функціонує з метою забезпечення:

1) електронного ліцензування освітньої діяльності, органом ліцензування яких є розпорядник ЄДЕБО, відповідно до ліцензійних умов на провадження освітньої діяльності, затверджених у встановленому законодавством порядку;

2) акредитації освітніх програм, спеціальностей, напрямів підготовки у встановленому законодавством порядку;

3) супроводження прийому на навчання до закладів освіти у порядку, встановленому законодавством;

4) інформування громадськості про перебіг вступних кампаній до закладів освіти через веб-сайт ЄДЕБО та відкриті інформаційні системи;

5) перевірки достовірності документів про освіту (наукові ступені і вчені звання), студентських (учнівських) квитків державного зразка;

6) формування статистичних звітів у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти;

7) інших потреб у галузі освіти, визначених законодавством.